عضویت/ورود

گل ارغوان


برگهاي ارغوان به شكل قلب، بدون كرك و داراي كناره هاي صاف است.
گلهاي اين درخت در اوايل بهار، در گروه هاي3 تا6 تايي، روي شاخه ها و حتي روي ساقه اصلي، پيش از رشد برگها پديد مي آيند و چون عده آنها بسيار زياد است، منظره زيبايي به درخت مي دهد. مزه گل ارغوان ترش و نسبتاً مطبوع است. از اين رو در بعضي از كشورها گل ارغوان را همراه سالاد مي خورند يا در بعضي از غذاها مي ريزند.
ارغوان در خاكهاي آهكي پرقوت بهتررشد مي كند و در برابر خشكي مقاوم است و به تابش مستقيم نور خورشيد نياز دارد. براي زياد كردن اين درخت، بذر آن را فروردين در هواي آزاد مي كارند. اين درخت را از راه پيوند و قلمه زدن نيز زياد مي كنند. می توان برای تکثیر از کاشت بذر، خوابانيدن، قلمه استفاده نمود به آفتاب کامل نياز دارد و در هر خاکي که زهکش کافي داشته باشد رشد مي کند، به کم آبي مقاوم مي باشد.ب